زیر آب رفتن روستای ابوامشیلش شهرستان کارون | ناب خبر