450 نفر از دانش آموزان دختر شهرستان کارون به اردوی راهیان نور اعزام شدند | ناب خبر